Ansøgning om kontanthjælp / uddannelseshjælp

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
Samtykkeerklæring

Rettigheder og pligter i forbindelse med kommunens behandling af personoplysninger

Ønsker du at trække samtykket tilbage, kan du henvende dig til: Jobcenter@holstebro.dk

Om samtykke
Ved samtykke forstås ”enhver frivillig, specifik, informeret og utvetydig viljestilkendegivelse fra den registrerede, hvorved den registrerede ved erklæring eller klar bekræftelse indvilliger i, at personoplysninger, der vedrører den pågældende, gøres til genstand for behandling.” Jf. persondataforordningen artikel 4 nr. 11.
Du kan altid tilbagekalde et samtykke til indhentning eller videregivelse af oplysninger, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 7, stk. 3.
Dit samtykke bortfalder automatisk når sagen er færdigbehandlet. Reglerne om samtykke fremgår af forvaltningsloven, databeskyttelsesforordningen og retssikkerhedsloven. 
I sager, der rejses ved ansøgning, må kommunen ikke uden samtykke indhente oplysninger om ansøgerens rent private forhold fra andre dele af forvaltningen eller fra en anden forvaltningsmyndighed jf. forvaltningsloven § 29.
For at behandling af personoplysninger kan betragtes som lovlig, bør de behandles på grundlag af den registreredes samtykke eller et andet legitimt grundlag, der er fastlagt ved lov, eller behovet for opfyldelse af en kontrakt, som den registrerede er part i, eller af hensyn til foranstaltninger, der træffes på dennes anmodning forud for indgåelse af en sådan kontrakt, jf databeskyttelsesforordningen betragtning 40.
Hvis du ikke ønsker at give samtykke til kommunen, behandler kommunen din sag på det foreliggende grundlag, jf. retssikkerhedslovens § 11b. Det kan betyde, at du får mindre – eller slet ingen ydelse. Det samme gælder, hvis du tilbagekalder et samtykke.

Oplysninger kommunen kan indhente uden dit samtykke 

Kommunen kan indhente økonomiske oplysninger samt oplysninger om dine ferieforhold fra
• andre offentlige myndigheder,
• e-Indkomstregistret,
• A-kasser og
• Feriekonto.
Kommunen kan indhente tilsvarende oplysninger om andre i din husstand. Kommunen bruger oplysningerne til behandling af din sag eller til efterfølgende kontrol, jf. retssikkerhedslovens § 11a, stk. 2 til 5.

Kommunens registrering og videregivelse af oplysninger
Kommunen registrerer de indhentede oplysninger og Videregiver oplysningerne til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. 

Kommunen og Udbetaling Danmark har gensidig pligt til, at videregive oplysninger som kan have betydning for en ydelse, du modtager fra henholdsvis Udbetaling Danmark og kommunen, jf. lov om Udbetaling Danmark, §§ 6, 9 og 10.

 For at kunne afgøre om det er relevant at videregive oplysninger, har kommunen og Udbetaling Danmark adgang til at se hvilke ydelser, du har modtaget de sidste tre måneder, jf. lov om Udbetaling Danmark, § 8.

Kommunen sletter oplysningerne når opbevaringspligten udløber og et eventuelt arkiveringskrav er opfyldt. Når oplysningerne er arkiveret eller slettet, har kommunen ikke længere adgang til dem. 
Du har ret til at vide, hvilke oplysninger kommunen har om dig, og du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet. Kommunens databeskyttelsesrådgiver Du kan kontakte databeskyttelsesrådgiveren om dine rettigheder i henhold til databeskyttelseslovgivningen.
Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På Datatilsynet.dk kan du læse mere om databeskyttelsesrådgiverens rolle.

 

Tilflytter?
Er du tilflytter fra anden kommune?
Bor du på opholdssted / bosted / botilbud eller lign.? (f.eks. krisecenter, Skovvang, Mariebjerg eller lign.)
Har du i din tidligere kommune haft støtte i hverdagen? (socialpædagogisk støtte, støttekontaktperson, bostøtte, hjemmevejleder eller lignende)?
Samtykke til indhentning af oplysninger fra anden kommune