Mulighedernes Plads - Bookning

  • Aktuelle Start
  • Udfyld
  • Afslut
Kontaktoplysninger

Udfyld venligst med kontaktoplysninger for at booke pladsen

 

Samtykke eller oplysningspligt


Holstebro Kommune registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig lige som du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere og finde kontaktoplysninger.
 


Holstebro Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger:
Mail: 
Evt. Tlf:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

(skriv kort og forståeligt, hvad formålene er med at behandle personoplysningerne)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

(Beskriv retsgrundlaget/retsgrundlagene for behandlingen, herunder f.eks. kapitlet i den lov eller bekendtgørelse, der pålægger jer at indsamle personoplysningerne. Hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens eller databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser, skal du henvise til den relevante bestemmelse.)

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 (Skriv hvilken slags oplysninger der behandles fx kontaktoplysninger og cpr, økonomiske forhold, uddannelse. Hvis nogle af følgende kategorier behandles, skal det fremgå: Oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser, helbred, religion, fagforening, politisk eller filosofisk overbevisning, race eller etnicitet, seksuel orientering, biometrisk data til identifikation.)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til

(Skriv hvem der modtager oplysningerne fx SKAT, UDK, politiet, samarbejdspartnere eller virksomheder)

Vi henter personoplysninger om dig fra (HVIS RELEVANT)

(skriv hvor oplysninger hentes, fx fra SKAT, Folkeregistret, BBR , andre offentlige myndigheder.)

Vi gemmer dine personoplysninger i (HVIS RELEVANT)

(angiv tidsrum fx 5 år efter sagen er afsluttet, 6 måneder efter vi har afsluttet ansættelsen etc. Hvis ikke det er muligt at angive præcis tidsrum, skriv i stedet hvilke kriterier der lægger til grund for opbevaringstiden) Vi foretager en automatisk afgørelse ud fra (beskriv hvilken afgørelse der træffes og ud fra hvilke kriterier det sker. Skriv hvilken konsekvens det kan få for den registrerede)

Du har mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Det gør du ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Du har følgende rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen

  • Indsigtsret: Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig Du kan benytte denne blanket til at bede om indsigtsret (link til blanketten)
  • Rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
  • Sletning: Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder
  • Begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk