Forhåndstilmelding / Pre-registration - PRoSPEro SYMPOSIUM - 18. November 2021

  • Aktuelle Start
  • Afslut / End application
Kontaktoplysninger / Contact information

SAVE THE DATE – 18. November 2021


SOCIALE ROBOTTER I SOCIAL- OG SUNDHEDSSEKTOREN

Afsluttende symposium i Erasmus+ PRoSPEro projektet.

Jeg ønsker at forhåndstilmelde mig EU-PRoSPEro Symposium, Holstebro, Danmark.

Med forhåndstilmeldingen vil jeg modtage yderligere information omkring begivenheden og endelig tilmelding pr. mail.

Forhåndstilmelding er ikke bindende.

Som deltager afholder jeg selv udgifter til evt. transport og overnatning.

Eventuelle spørgsmål eller afmelding kan ske på mail til prospero@holstebro.dk

 

SOCIAL ROBOTS IN CARE PROFESSIONS

Closing symposium of the Erasmus+ PRoSPEro project.

I wish to preregister for the EU-PRoSPEro Symposium, Holstebro Denmark.

By preregistering I will recieve further details about the event as well as final registration per. mail.

The preregistration is non-binding.

Each participant bears the costs of transport and accommodation.

Questions and deregistration may be sent per. mail to prospero@holstebro.dk

Ved forhåndstilmelding samtykker og accepterer jeg Holstebro Kommunes registrering og evt. videregivelse af oplysninger.

With the pre-registration, I agree and accept the municipality's registration and any disclosure of information.

Samtykke eller oplysningspligt / Registration and disclosure


Holstebro Kommune registrerer dine oplysninger og kan videregive disse til andre offentlige myndigheder, private virksomheder m.fl., der har lovmæssigt krav på oplysningerne eller samarbejder med kommunen. Du har ret til at kende de oplysninger, kommunen har registreret om dig lige som du kan kræve forkerte oplysninger rettet eller slettet.

Du kan kontakte Holstebro Kommunes databeskyttelsesrådgiveren om de rettigheder, du har i henhold til databeskyttelseslovgivningen. Du har ret til at klage til Datatilsynet over kommunens behandling af dine personlige oplysninger. På www.holstebro.dk/databeskyttelse kan du læse mere og finde kontaktoplysninger.
 


Holstebro Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig.

Kontaktoplysninger:
Mail: 
Evt. Tlf:

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

(skriv kort og forståeligt, hvad formålene er med at behandle personoplysningerne)

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af

(Beskriv retsgrundlaget/retsgrundlagene for behandlingen, herunder f.eks. kapitlet i den lov eller bekendtgørelse, der pålægger jer at indsamle personoplysningerne. Hvis behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens eller databeskyttelseslovens behandlingsbestemmelser, skal du henvise til den relevante bestemmelse.)

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig

 (Skriv hvilken slags oplysninger der behandles fx kontaktoplysninger og cpr, økonomiske forhold, uddannelse. Hvis nogle af følgende kategorier behandles, skal det fremgå: Oplysninger om straffedomme eller lovovertrædelser, helbred, religion, fagforening, politisk eller filosofisk overbevisning, race eller etnicitet, seksuel orientering, biometrisk data til identifikation.)

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til

(Skriv hvem der modtager oplysningerne fx SKAT, UDK, politiet, samarbejdspartnere eller virksomheder)

Vi henter personoplysninger om dig fra (HVIS RELEVANT)

(skriv hvor oplysninger hentes, fx fra SKAT, Folkeregistret, BBR , andre offentlige myndigheder.)

Vi gemmer dine personoplysninger i (HVIS RELEVANT)

(angiv tidsrum fx 5 år efter sagen er afsluttet, 6 måneder efter vi har afsluttet ansættelsen etc. Hvis ikke det er muligt at angive præcis tidsrum, skriv i stedet hvilke kriterier der lægger til grund for opbevaringstiden) Vi foretager en automatisk afgørelse ud fra (beskriv hvilken afgørelse der træffes og ud fra hvilke kriterier det sker. Skriv hvilken konsekvens det kan få for den registrerede)

Du har mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Det gør du ved at kontakte os på ovenstående kontaktoplysninger. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af dine personoplysninger.

Du har følgende rettigheder jf. databeskyttelsesforordningen

  • Indsigtsret: Du har ret til at se de oplysninger vi behandler om dig. 
  • Rettelse: Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet
  • Sletning: Du kan i sjældne tilfælde have ret til at få slettet oplysninger om dig inden vores normale slettefrist indtræder
  • Begrænsning af behandling: Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset.
  • Indsigelse: Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger.

Du har ret til at klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Se mere på datatilsynet.dk